vrijdag 25 september 2015

BETTER TOGETHEREén van mijn lievelingsbijbels is The Message. Hierin staat alles vaak zo mooi beschreven. Vaak word ik geraakt door slechts een deel van een zin of tekst, zoals bijvoorbeeld in 1 Thess.1:8 waar o.a. staat: ‘Your lives are echoing the Masters word…..’
en een stukje verder: ……you’re the Message!’
Door ons leven weerklinkt het woord van God, wij zijn de boodschap van God.

God wil graag spreken in deze wereld door jou heen. Hij wil Zijn boodschap bekend maken door jouw leven. Door je leven aan God te geven en een gelovige te worden word je meteen een boodschapper van Hem.
‘Wat het ik nou te vertellen?’ kun je je afvragen ‘wat heb ik nou te delen?’, maar we hebben allemaal een leven vol ervaringen, waarmee we anderen kunnen helpen en bemoedigen. ‘Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich’ staat in 1 Joh.5:10a.

Net zo goed als wij wijze levenslessen kunnen trekken uit de Spreuken die Salomo opgeschreven heeft kunnen anderen leren van ons leven.
Hoe had je bijvoorbeeld iets aan Gods woord of je relatie met God toen er dingen mislukten in je leven? Hoe heeft God je geholpen toen je in financiële moeilijkheden zat? Wat had je aan je geloof toe je pijn had of je zorgen maakte of je depressief voelde?
Waar was God in je ongeduld, ziekte, teleurstelling? Hoe heb je Hem ervaren in je leven?
Hoe heb je Zijn liefde gevoeld, waaruit bleek Zijn hulp? Hoe had je het zonder Hem moeten stellen en waar stond je zelf?

Vaak vinden we het moeilijk om uit ons leven te delen, vooral als het gaat om moeilijke perioden maar we zijn op veel gebieden ervaringsdeskundigen. En wie kan ons beter helpen dan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?
God zegt dat we zorg moeten dragen voor elkaar en dat de wereld ons zal herkennen aan de liefde die we voor elkaar hebben. 
We kunnen zorgdragen voor elkaar door ons hart te delen en elkaar hiermee te troosten, bemoedigen en helpen.
We’re better together!


donderdag 24 september 2015

GOD'S OPINION


Al weken draait het in de media om het vluchtelingenprobleem en de vluchtelingencrisis. Elke krant die je in je handen pakt heeft op de voorpagina wel een foto en weer een nieuwe reportage over de vluchtelingen die voor onze deur staan. Elke nieuwsuitzending begint met de schrijnende omstandigheden van deze mensen die op de vlucht zijn. We krijgen erbarmelijke beelden te zien en we krijgen woedende krijsende mensen te zien al naargelang de gezindheid van degene die het in beeld brengt.
Bijna iedereen heeft er wel een mening over. Er worden hulporganisaties opgezet, burgers gaan op eigen initiatief helpen en er zijn er die roepen dat onze deuren gesloten moeten blijven want het is erg maar het mag niet ten koste van ons eigen welzijn gaan. En dan is er nog een kleine groep die zichzelf proberen te verrijken met het lot van deze mensen.

Ik weet niet of onze mening er eigenlijk zozeer toe doet. Vanmorgen las ik een stuk in Lukas wat me heel erg aan deze situatie deed denken en wat me duidelijk maakte wat God's mening in deze is.

Lukas 16:19-25
Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 
En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat.
En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.
Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.
En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opensloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.
En hij riep en zei: Vader Abraham ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.
Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade.
En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn.zondag 20 september 2015

ONMOGELIJK


De laatste dag van de zomer. Het lijkt wel of de zomer dat nog even wilde vieren, de zon scheen en de vogels jubelden het uit. Heerlijk weer om met de hond naar het bos te gaan. In de natuur is het heerlijk gewoon zomaar eens na te denken over van alles en nog wat.
Vandaag dacht ik na over de, naar mijn mening, onmogelijkheden in mijn leven. 
Ik denk dat iedereen wel verlangens in zijn of haar leven heeft waar je een stempel ‘ONMOGELIJK’ op zet.
Maar nu ik er wat langer over nadacht schoten mij allerlei mensen en situaties uit de bijbel in gedachten die we eigenlijk ook de stempel ‘ONMOGELIJK’ zouden geven als we puur en alleen naar de feiten zouden kijken.

Neem bijvoorbeeld David die Goliath verslaat. David, een kind nog bijna, een schaapherder met nul militaire training tegen een goed getrainde krijgsman die ook nog eens drie keer zo groot was dan  hijzelf. Goliath helemaal in harnas en goed bewapend. David in z’n gewone kleren met een slingertje en een aantal stenen. ONMOGELIJK, een lachertje als we puur naar de feiten kijken. (1 Samuel 17:1-54)

Sara, die op bijna 100 jarige leeftijd nog zwanger wordt. Ze lacht Abraham zelfs uit als hij haar vertelt dat ze nog een kind zal krijgen, logisch want het is ook ONMOGELIJK. (Gen.21:2-3)

Maria, zwanger zonder gemeenschap met een man te hebben; ONMOGELIJK. (Luk.1:30-31)

Duizenden mensen te eten geven van 5 broden en 2 vissen en dan nog 12 manden eten overhouden; ONMOGELIJK (Mark.6:30-44)

Met een half karafje olie vaten volschenken, liters en liters; ONMOGELIJK.(2 Kon.4:1-7)

In een gloeiend heet opgestookte brandende oven lopen en er zonder één brandwondje uitkomen; ONMOGELIJK. (Daniel 3:21-27)

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Onmogelijk voor ons, onmogelijk als we kijken naar de feiten, maar als we Gods kracht en Gods mogelijkheden erbij rekenen is het ineens wèl mogelijk!

Misschien heb jij, net als ik, ook obstakels in je leven waarvan je denkt: ‘Onmogelijk deze te overwinnen’, schulden, trauma’s, verslaving, ziekte of verlangens die je onmogelijk kunt verwezenlijken. Misschien wil je al jaren zwanger worden, een boek schrijven, spreken voor volle zalen, een opleiding doen, een goede partner vinden enzovoorts.
Onmogelijkheden voor jou als je naar de feiten kijkt, maar: als je Gods mogelijkheden erin betrekt wordt het een heel ander verhaal.

Laten we niet de fout maken die 10 van de 12 verkenners maakten toen ze het Beloofde Land verkend hadden en zeiden: ‘Mozes, we kunnen het land niet innemen het wordt bewoond door reuzen!, het is ONMOGELIJK’
Het gevolg was dat deze generatie nooit het Beloofde Land ingingen maar in plaats daarvan 40 jaar door de woestijn zwierven. Alleen de 2 die zeiden: ‘Reuzen zijn er maar met onze God zijn we in staat ze te verslaan!’ kwamen in hun Beloofde Land.


Nu ik er zo naar kijk lijken de onmogelijkheden in mijn leven ineens niet meer zo onmogelijk!

dinsdag 15 september 2015

WOORDEN VAN WIJSHEID‘De Here God heeft mij Zijn woorden van wijsheid gegeven zodat ik weet wat ik tegen terneergeslagen mensen moet zeggen’ (Jes.50:4 HB)

De Here God heeft ons allemaal Zijn woorden van wijsheid gegeven. Toch denk ik niet altijd te weten wat ik moet zeggen tegen terneergeslagen of depressieve mensen. 
Mijn eigen zoon is depressief, manisch depressief en de woorden die ik tegen hem spreek lijken vaak af te ketsen tegen een enorm harnas wat hij draagt. Mijn woorden lijken te ketsen tegen dat harnas en daar als het tegenovergestelde terug te kaatsen. Alle hoopvolle woorden van God worden veranderd in de hopeloze woorden van mijn zoon.
Ik heb Gods woorden tegen hem gesproken, ik heb hem Gods beloften verteld, ik heb hem gezegd hoe God iedereen wil genezen en hoe Hij Zijn Zoon naar deze wereld stuurde om Leven te geven in overvloed. Ik vertel hem bijna dagelijks over de scheppingskracht van woorden en dat de woorden die je spreekt van levensbelang zijn. Ik heb hem verteld hoe onnoemelijk veel God van hem houdt.

Hij gelooft er niet in zegt hij. Hij gelooft in zijn ellende, hij gelooft dat er voor hem geen toekomst is, hij gelooft dat hij nooit gelukkig zal worden, nooit een vriendin zal hebben, nooit een gezin en hij gelooft dat hij liever niet meer zou leven, hij gelooft dat hij liever dood zou zijn.

Op zulke momenten weet ik vaak niet meer welke wijze woorden van God ik tegen hem kan zeggen, welke woorden zijn hart zullen raken en welke woorden zijn ogen zullen openen.
Ik weet alleen dat Gods Woord waarheid is en altijd doet wat het zegt.
In Jesaja 55:10-11 staat: Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terug keert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten- zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.


Dus hoe moeilijk het vaak ook is, ik blijf leven spreken en mogelijkheden en een hoopvolle toekomst want God heeft mij Zijn woorden van wijsheid gegeven zodat ik weet wat ik tegen terneergeslagen mensen moet zeggen!

maandag 14 september 2015

NOOIT TE OUD OM TE LERENPsalm 12:6 The words and promises of the Lord are pure words, like silver refined in an earthen furnace, purified seven times over.

Waarom weet ik niet maar toen ik deze woorden las moest ik ineens aan twee mensen denken in onze kerk en hoe wij met deze mensen zijn omgegaan. Een man en een vrouw. De man was aan het scheiden en de vrouw zijn nieuwe vriendin. De man was jaren geleden lid geweest in onze kerk en wilde nu graag terugkomen. Zijn scheiding was echter nog niet officieel uitgesproken en een groot aantal van ons wisten dat. 
De verontwaardiging bij een aantal van ons was groot; hoe durfde hij! Overspel plegen en dan ondertussen een beetje vroom zitten doen in de kerk! De oudsten moesten erbij komen en er moest eens pittig met hen gesproken worden en uiteraard moesten er sancties komen zoals bijvoorbeeld het niet deel mogen nemen aan het avondmaal. Er was zelfs iemand die zei: ‘Wat kom je doen in onze kerk? Er zijn kerken genoeg, hoepel op, ga naar een andere kerk’

Ze zijn inderdaad ‘opgehoepeld’, maar niet naar een andere kerk. Ze hebben besloten zich voorlopig maar niet meer te mengen tussen liefhebbende broeders en zusters. Ze blijven veilig thuis, ver van de harde veroordelende woorden en dodende blikken.

Dat deed me erg denken aan een verhaal in de Bijbel waar de schriftgeleerden en fariezeeërs ook iemand wilden doden, niet met blikken maar met stenen want zo ging dat in die tijd. Het is het verhaal over de overspelige vrouw. De farizeeërs en schriftgeleerden brengen een vrouw bij Jezus en zeggen: ‘Heer we hebben deze vrouw op heterdaad betrapt op overspel (echtbreuk zegt de Willibrordus vertaling). En de wet van Mozes zegt dat ze gestenigd moet worden tot ze dood is. Maar wat zegt U daarover?’ Nadat Jezus wat  op de grond zit te schrijven zegt Hij: ‘Wie van u zonder zonden is moet dan maar als eerste een steen tegen haar gooien’. Ze dropen één voor één af en Jezus bleef alleen achter met de vrouw. ‘Heeft niemand u veroordeeld?’ vroeg Hij. ‘Nee Heer, niemand’ antwoordde de vrouw. ‘Ik veroordeel u ook niet’ zei Jezus, ‘ga nu maar en zondig niet meer’

‘Ik veroordeel u ook niet’

Weet je dat ik me gewoon beschaamd voelde toen deze woorden tot me doordrongen? Zelfs Jezus, de Zoon van God veroordeelt de vrouw niet. In de Bijbel staat dat Jezus niets zei wat Hij de Vader niet had horen zeggen en niets deed wat Hij Zijn Vader niet had zien doen. En in Psalm 12 staat dat de woorden van de Heer puur zijn als veredeld en gereinigd zilver. ‘Ik veroordeel u ook niet’  zijn de woorden van Jezus in deze situatie en dat hadden ook onze woorden moeten zijn! Wie van ons had het recht zulke veroordelende woorden te spreken, wie mocht die eerste steen gooien? Wie van ons was zonder zonden?


Is het niet gaaf dat God ons op zo’n milde wijze onze ogen opent? Dat is wat me enthousiast maakt. Het leven met God is een avontuur en ik vind het super elke dag nieuwe uitdagingen tegen te komen en steeds meer en steeds vaker te kunnen reageren zoals Jezus deed. 

maandag 7 september 2015

NO MORE EXCUSES


 Het is heel makkelijk overal een excuus voor te vinden. ‘Daar ben ik nu inmiddels te oud voor’, ‘ik heb de verkeerde opleiding’ ‘dat kan ik nooit’ ‘mensen kijken op me neer’ ‘ik ben al zo vaak slecht behandeld’ etc. etc. Excuses zorgen ervoor dat je kunt blijven in de situatie waarin je zit. Excuses zorgen ervoor dat je met minder genoegen neemt dan het beste wat God voor je gepland heeft. Je kunt overal een excuus voor vinden. Excuses zijn er plenty; ‘Het lukt me niet af te vallen want ik heb een trage stofwisseling, ik ben gestopt met roken, zit in de overgang, overgewicht zit in de familie’

Het is wel mogelijk te veranderen, als je maar stopt met het verzinnen van excuses. 
Ontwikkel de houding: ‘No more excuses! Ik ga gelukkig zijn ondanks tegenslagen. Dit is de dag die God me geeft en ik ga ervan genieten en er dankbaar voor zijn! Ik ga m’n dromen waarmaken’.
Voel je je minderwaardig en ontoereikend? We met die gevoelens, je bent een kind van de Almachtige God!
Heb je  niet de kwaliteiten of de looks die je collega of buurvrouw heeft? Nou dan heb je die ook niet nodig want God heeft jou precies gegeven wat jij nodig hebt. Jij bent uniek geschapen om jou te zijn. ‘You are wonderfully and fearfully made’ zegt psalm 139. Sta op en wees jezelf.
God wil dat je je gaven gebruikt. God wil dat alle potentie die Hij in je gelegd heeft tot volle ontplooiing komt. Laat jij je weerhouden door excuses?
Je hebt nog zoveel ongebruikte gaven in je. Stop met ‘ja maar’ en ‘wat als’, ga gebruik maken van wat God je gaf, neem je verantwoordelijkheid, ga dat boek schrijven, begin aan die opleiding, schrijf dat ondernemingsplan, kortom; stap naar buiten en plant die zaadjes vol mogelijkheden die nog in je zitten. Stop ermee jezelf te vertellen wat je niet kunt en wat je niet hebt, waar je geen discipline voor hebt en wat je toch niet gaat lukken. God heeft alles al in je gelegd wat je nodig hebt. Dit is jouw tijd om te schijnen!

Excuses zijn niet meer dan afleidingen. Iedereen is weleens onrechtvaardig behandeld, over iedereen is weleens geroddeld, tegen iedereen is weleens gelogen, iedereen is weleens in de steek gelaten. Dit zijn allemaal excuses die je je doel laten missen als je ernaar handelt. Zijn ze je dat waard?

Vanaf vandaag geldt voor mij: no more excuses!


zondag 6 september 2015

DRESSED IN THE WORD OF GOD.Write these commandments that I’ve given you today on your hearts. Get them inside of you and then get them inside your children. Talk about them wherever you are. Sitting at home or walking in te street; talk about them from the time you get up in the morning to when you fall into bed at night. Tie them on your hands and foreheads as a reminder.
(Deut.6:6-8 MSG)
God’s Woord is zo gaaf. Telkens als ik een tekst zoals deze lees maakt mijn hart een sprongetje van geluk omdat God Zijn plan met de wereld zo tot in detail heeft beschreven.
‘Schrijf Mijn woorden op je hart’ zegt Hij. Ons hart, van waaruit al het leven voortkomt. ‘Bescherm je hart boven alles want dit de bron van je leven’, en ‘waar het hart van vol is, loopt de mond van over’. Als ons hart gevuld en beschreven is met de woorden van God zullen uit onze mond alleen mooie woorden komen, woorden van liefde, vergeving en bemoediging en woorden van mogelijkheden. Alles wat uit ons hart komt wordt eerst gefilterd door Gods Woord.
Onze handen waarop Gods Woord gebonden is, wat een gaaf beeld. Alles wat uit onze handen komt gaat eerst door Gods Woord en alles wat we aanraken wordt eerst aangeraakt door deze woorden.

En dan als laatste wil God dat we Zijn Woord op ons voorhoofd binden. Precies achter ons voorhoofd ligt het voorste deel van onze voorhoofdskwab. Hier gebeuren alle cognitieve, emotionele en motivationele processen. Al ons denken, begrijpen, leren, plannen en doelgericht handelen ontstaat hier, en precies hier wil God dat we Zijn woorden bevestigen zodat  alles wat we denken, alles wat we proberen te begrijpen, alles wat we plannen en alles wat we gaan doen kunnen staven aan Zijn visie omdat alles eerst in aanraking komt met Zijn Woord.


Het is Gods wil dat we een gaaf leven hebben en Hij geeft ons in Zijn Woord de perfecte handvaten om het best mogelijke leven te kunnen leiden en dat is wat mijn hart blij maakt!